Надлежност округа

Колубарски управни округ је  од 01. децембра 2005. године правно лице. Начин организовања и вршења послова, као и   руковођење законом утврђеним  пословима одређени су Уредбом о управним окрузима,   чл. 38-42. Закона о државној управи, и чланом 1. Уредбе о начину вршења послова  министарстава и посебних организација ван њиховог седишта, којим су регулисани послови државне управе које Управни округ, министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта.

          У складу са чланом 2. Уредбе о начину вршења послова  министарстава и посебних организација ван њиховог седишта,  Министарства и посебне организације могу у округу обављати следеће послове државне управе:
- Послове управног надзора
- Решавање у управним стварима у првом степену
- Решавање у управним стварима у другом степену, сада је органима општина, предузећима, установама и другим организацијама законом поверено, као управно овлашћење, решавање у првом степену
- Послове надзора над повереним пословима државне управе
- Послове стручног надзора над радом предузеће, установа и других организација
- Друге послове из надлежности министарстава и посебних организација, осим послова уређивања, студијско-аналитичих и послова програмирања и унапређивања стања у области за које су министарства и посебне организације образоване.

Додатне информације