Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

И З В Е Ш Т А Ј

О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

Додатне информације