Стручна служба

Стручном службом руководи начелник Колубарског управног округа, Милош МилутиновићОдсеком руководи шеф Одсека, Драган Јанковић. Шеф одсека одговара за свој рад и рад одсека којим  руководи начелнику Управног округа.

Државни службеници и намештеници у стручној служби одговарају за свој рад шефу одсека, односно начелнику Управног округа.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

  • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
  • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
  • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
  • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
  • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
  • послови оцењивања државних службеника;
  • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • састављање анализа, извештаја и информација;
  • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
  • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Организациона стуруктура 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА
Име и презиме Радно место
Драган Јанковић  Шеф одсека
Љиљана Кузмановић  Технички секретар
Дарко Андрић  Возач
Милка Николић Финансијски послови
Бранислав Веселиновић Финансијски послови
Славица Лајшић Канцеларијски послови
Драгана Брењо Канцеларијски послови
Биљана Вучићевић Дактилограф-оператер

 

 

 

 

 

Додатне информације