НАДЛЕЖНОСТ

Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи ("Службени гласник РС", број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште.

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе тако да не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послове које органи државне управе, пре свега одређена министарства могу да обављају у управном округу.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

 • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;
 • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;
 • да врше инспекцијски надзор

 

СТРУЧНА СЛУЖБА

 

Стручном службом руководи начелник Колубарског управног округа, Милош Милутиновић. Одсеком руководи шеф Одсека, Драган Јанковић. Шеф одсека одговара за свој рад и рад одсека којим  руководи начелнику Управног округа.

Државни службеници и намештеници у стручној служби одговарају за свој рад шефу одсека, односно начелнику Управног округа.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
 • послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
 • управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
 • послови оцењивања државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја и информација;
 • послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета. 

СТРУЧНА СЛУЖБА 

 

 1. Драган Јанковић – Шеф одсека
 2. Милица Дасовић - Опште-правни послови
 3. Љиљана Кузмановић – Технички секретар
 4. Дарко Андрић – Возач
 5. Милка Николић – Финансијски послови
 6. Бранислав Веселиновић – Финансијски послови
 7. Славица Лајшић – Канцеларијски послови
 8. Драгана Брењо – Канцеларијски послови
 9. Биљана Вучићевић – Дактилограф - оператер

   

 

Додатне информације